Wat verstaat men onder de term invaliditeit? PDF Print E-mail
Er bestaat nogal wat verwarring over de betekenis van de term invaliditeit. Invaliditeit krijgt naargelang het stelsel waarbinnen de term wordt gebruikt, een andere betekenis.
 
De term invaliditeit in de betekenis van het ministerie van volksgezondheid beschrijft lichamelijke letsels, terwijl dezelfde term in de ziekte- en invaliditeitsverzekering spreekt over langer dan een jaar niet kunnen werken met bepaalde letsels.
 1. Na de periode van primaire arbeidsongeschiktheid (twaalf maanden), kan de arbeidsongeschikte erkend worden als invalide en op invaliditeit geplaatst worden. Hij of zij ontvangt dan verder een invaliditeitsuitkering als vervanging van het loon. Deze uitkeringen worden gefinancierd door de verplichte ziekteverzekering;
 2. Een graad van invaliditeit ten gevolge van een beroepsziekte of arbeidsongeval. De uitkeringen die in dit kader worden uitbetaald, dienen om het loonverlies als gevolg van het ongeval of de beroepsziekte te compenseren. De financiering gebeurt, voor arbeidsongevallen, door private verzekerings-maatschappijen, waarbij de werkgever verplicht is voor iedere werknemer een verzekering te nemen. Voor beroepsziekten gebeurt dit door het Fonds voor Beroepsziekten. De kosten voor gezondheidszorg, die het gevolg zijn van een arbeidsongeval of beroepsziekte, kunnen eveneens door deze instanties vergoed worden. Ook ongevallen in publiek recht (bv. een verkeersongeval) vallen hieronder;
 3. Daarnaast kennen wij het stelsel van tegemoetkomingen aan personen met een handicap, dat zeer vaak verward wordt met het stelsel van invaliditeit in de ziekteverzekering. Het stelsel van tegemoetkomingen aan gehandicapten is een aanvullend stelsel. Dit betekent dat in dit stelsel wordt rekening gehouden met het inkomen dat iemand heeft uit arbeid of andere tegemoetkomingen. Op basis daarvan wordt dan de tegemoetkoming berekend. Men spreekt dan van een inkomensvervangende tegemoetkoming, die wordt toegekend aan personen met een handicap wiens vermogen tot verdienen tot 1/3 is verminderd. Daarnaast wordt een integratievergoeding uitgekeerd, die wordt berekend in functie van de graad van zelfredzaamheid van de betrokkenen. Deze tegemoetkomingen worden gefinancierd door de federale overheid.
Invaliden-Riziv zijn dus geen invaliden in de betekenis van gehandicapten of mindervaliden. Wie gehandicapt wordt door ziekte of ongeval en uitkeringsgerechtigd is via de sociale ziekteverzekering, valt dus niet onder het stelsel tegemoetkomingen aan gehandicapten, maar onder het stelsel Riziv-invaliditeit. In uitzonderlijke gevallen kan men de uitkeringen van beide systemen cumuleren. De invaliditeit als gevolg van een beroepsziekte of arbeidsongeval is meestal blijvend verworven, in tegenstelling tot de invaliditeit als gevolg van een ziekte, die vervalt bij de pensionering of wanneer men terug aan het werk gaat.

Voordelen voor personen met een handicap

Een voordeel voor personen met een handicap wordt pas toegekend als je een officieel attest van invaliditeit kan voorleggen.

Op dit attest staat ofwel:
 • een handicap van minstens 66%;
 • vermindering verdienvermogen tot 1/3 of minder;
 • beperking zelfredzaamheid = minstens 9 punten.
Deze attesten worden afgeleverd door:
 • de Administratieve Gezondheidsdienst, de Gerechtelijke Geneeskundige Dienst en het Bestuur der Oorlogsgetroffenen bij het Ministerie van Volksgezondheid;
 • de Administratie der Pensioenen in verband met oorlogsinvaliden bij het Ministerie van Financiën;
 • de Kassen voor Kinderbijslag en Wezentoelagen;
 • het Fonds voor Arbeidsongevallen;
 • het Fonds voor Beroepsziekten;
 • de Voorzorgkas der invalide mijnwerkers;
 • de Griffie van de Rechtbank – afschrift van het gerechtelijk vonnis voor slachtoffers van een ongeval vallend onder gemeen recht;
 • de Hulp- en Voorzorgkas van de zeevarenden onder Belgische vlag;
 • de N.M.B.S. Gewestelijk Geneeskundig Centrum;
 • de Dienst voor Overzeese Sociale zekerheid;
 • officiële instanties van lidstaten behorend tot de E.U. die een invaliditeitsvergoeding ontvangen;
 • voor invaliden uit de ziekteverzekering: een attest van het ziekenfonds met vermelding van de periode van invaliditeit.
Om welke voordelen gaat het?

Hier onder vind je een overzicht van de meest voorkomende voordelen evenals de belangrijkste voorwaarden voor aanvraag.
Uitgebreide informatie vind je in onze 'Wet-wijzer'.
 • tegemoetkoming voor hulp van derden
  • aanvraag via de adviserend geneesheer
 • sociaal tarief voor telefoon en GSM
  • tenminste 66% arbeidsongeschikt of
  • tenminste 9 punten vermindering zelfredzaamheid
 • inkomstenbelasting
  • 66% blijvende arbeidsongeschiktheid of
  • inkomensvervangende tegemoetkoming of
  • minstens 9 punten vermindering zelfredzaamheid
 • onroerende goederen
  • wordt automatsch verrekend
 • kaart gratis begeleider NMBS
  • vermindering zelfredzaamheid van minstens 12 punten
  • blijvende invaliditeit van 80 %
 • gratis openbaar vervoer De Lijn
  • VAPH-erkenning (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap);
  • 66% arbeidsongeschiktheid
 • kaart voor begeleider bij De Lijn
  • een vermindering van zelfredzaamheid van ten minste 12 punten wat overeenstemt met een ongeschiktheid van ten minste 80%
 • energieleveranciers
  • een tegemoetkoming aan gehandicapten voor een blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit van minstens 65 % krijgen
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen
  • een integratietegemoetkoming categorie II, III of IV krijgen
 • parkeerkaart
  • een blijvende invaliditeit heeft van ten minste 80 %
  • een blijvende vermindering van de graad van zelfredzaamheid heeft met tenminste 12 punten
  • tenminste twee punten heeft op het item "verplaatsing" op de schaal van zelfredzaamheid
 • vrijstelling op heffing afvalwater
  • personen met een handicap die op 1 januari van het heffingsjaar een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen
 • vermindering kabelindustrie
  • De verschillende kabelmaatschappijen bepalen zelf of ze al dan niet korting verlenen.
 • tegemoetkoming in de huurprijs
  • Het bruto gezinsinkomen van drie jaar voor de aanvraag is niet hoger dan 15.830 euro, te verhogen met 1.420 euro per persoon ten laste (inkomensgrenzen vanaf 01/01/2011).
 • verhoogde kinderbijslag voor kinderen van personen met een handicap
  • Wie een ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangt, heeft de eerste 6 maanden recht op de gewone kinderbijslag zoals een werknemer. Het kinderbijslagfonds krijgt automatisch de gegevens van het ziekenfonds. Als het gezinsinkomen een bepaalde grens niet te boven gaat, kan je vanaf de 7e maand recht hebben op een sociale toeslag bij de kinderbijslag. Je kinderbijslagfonds doet tijdig het nodige.
 • vermindering successierechten
  • de gezondheidstoestand een vermindering van zelfredzaamheid van minstens 9 punten veroorzaakt
  • is vastgesteld dat hij lichamelijk/geestelijk gehandicapt is of een permanente werkonbekwaamheid heeft van minstens 66 %
  • het vermogen om een inkomen te verwerven, na de primaire periode (= 1 jaar) van werkonbekwaamheid (voorzien in de ziekte- en invaliditeitsverzekering), verminderd is tot hoogstens een derde
 • verwarmingstoelage
  • Mensen met een laag inkomen kunnen via het OCMW een beroep doen op de verwarmingstoelage van het stookoliefonds.
 • voorrangskaart voor het innemen van een zitplaats op de trein
  • Elke persoon die om medische redenen het moeilijk heeft om recht te blijven staan, kan een beroep doen op de maatregel.
Meer info in onze wetwijzer.
Bestellen kan via www.fibromyalgie.be/brochures